SERCODAGA Càtering Mollerussa Lleida

Auxiliars de neteja.

Sercodaga s’encarrega de la gestió diària dels espais que el centre escolar posi a disposició del servei de cuina-menjador.

Es vetlla perquè tots els elements que integren el servei estiguin en òptimes condicions d’ús.

L’empresa Sercodaga serà la responsable de la neteja i el manteniment correcte de totes les instal∙lacions que utilitzin, tant si es tracta de cuines, com dels menjadors pròpiament dits o altres espais cedits pel centre.

Disposa d'un pla de neteja individualitzat que estarà exposat en un lloc ben visible per a ser consultat pels òrgans d’inspecció que corresponguin. També és responsable que es duguin a terme les actuacions de desinfecció, desinsectació, sempre que sigui necessari.
En general, els responsables d’avisar a l’AFA de les deficiències detectades en les espais utilitzats, a fi i efecte que els òrgans competents puguin fer les actuacions que calgui.